Kross Tollemache 42F

Kross Tollemache 42F vertikalaxelkvarn är speciellt konstruerad för behandling av hushållsavfall och lättare industriavfall.

Krosshuset består av två delar, en övre konformig sektion samt en cylindrisk undre sektion. Dessa uppbär övre och undre rotorlagringarna.

Krossens övre konformade del inkluderar en brygga på vilken den övre lagringen är monterad. Denna del utgör försorteringsområdet, där omalbart material kastas ut ur kvarnen. På detta sätt skyddas maskinen. Den undre, cylindriska, delen uppbär den undre lagerenheten och fungerar som malkammare, där huvuddelen av malningen äger rum. Krossens motor är monterad på en ram, som är påbyggd vid krossens undre del.

Lagerhusen är placerade utanför krosshuset och försedda med labyring- och ringtätningar, vilket hindrar att smuts tränger in. Det övre lagerhuset innehåller ett liknande rullager samt ett enkelradigt sfäriskt axialrullager. De undre lagren är oljesmorda och utnyttjar stödlagrets pumpeffekt för oljecirkulation i lagerhuset samt mellan detta och oljetanken, som är placerad utanpå krosshuset och sålunda lätt åtkomligt.

Rotorn består av en vertikalaxel med 14 runda skivor, uppdelade i 3 sektioner. Varje sektion är försedd med 6 hammartappar, på vilka de utbytbara hamrarna är fritt svängbara. Tapparna är fästa med centrifugalhållare, vilka i hög grand underlättar hammarbyte.

Krossen fungerar på följande sätt:

Det obehandlade avfallet matas in upptill i maskinens koniska del, där avfallets större beståndsdelar omedelbart träffas av hamrarna och slås sönder i mindre stycken. Dessa glider längre ned i konen. När avfallet har brutits sönder i tillräckligt små bitar, faller dessa ned genom halsen i krossens malkammare. Här finmales avfallet slutligt, innan det matas ut nedtill.

Hamrarna i krossens undre sektion är monterade i spiral som skovlar. Detta arrangemang underlättar utmatningen av finfördelat avfall och åstadkommer dessutom en luftström genom kvarnen, vilket förhindrar att damm sprids från in- och utmatningsöppningarna.

Krossen är konstruerad för att på ett effektiv sätt ta hand om och söndermala hushållsavfall, byggnadsmaterialavfall, cyklar, motorscooters, osv.

En effektiv drift av en krossanläggning är i hög grad beroende av maskinistens urskiljningsförmåga och sunda förnuft. En del föremål skall helst inte matas in i kvarnen. I de flesta fall gäller det föremål, som kan förorsaka blockeringar i kvarnen men knappats någon större skada. Det gäller således i huvudsak tidsförluster för att rensa upp blockeringen. I detta sammanhang är föremålets längd viktigare är dess stelhet.

Följande förteckning är inte fullständig och är att anse som exempel på föremål att inte krossa.

  1. Möbler, madrasser, o dylikt som innehåller spiralfjädrar.
  2. Däck från bilar och större fordon.
  3. Föremål som är längre än 120 cm (4 fot), till exempel ståltråd, träplankor, rep av hampa som är tjockare än 10 mm, större plastbitar, plaströr, ståldelar med mera.
  4. Explosiva varor, till exempel behållare innehållande bensin, tinner, gasol, med mera, bomber, ammunition osv.
  5. Bildelar, till exempel hela motorer, bakaxlar med mera.

Det är värt att notera att det i regel inte förekommer några svårigheter att mata in mattor och dylikt, förutsatt att de matas in fritt, det vill säga inte ihop rullade eller buntade.

Krossens inmatningsöppning är 150 cm x 90 cm. Anläggningen mal ned allt, som kan passera genom denna öppning. Alltför stora föremål eller sådana som beskrivs som ej lämpliga kan emellertid förorsaka blockering av inmatningsöppningen och maskinisten bör avlägsna dem före inmatningen.

Kapaciteten är 15-20 ton avfall per timma

Kross med stående rotor och lösa slagor.

Vikt: ca 12 ton

Motor: 132 kW

Krossen avsedd för hushållsavfall/rivningsavfall etc.

Kapacitet ca 18-20 ton/tim.

Kompletterande utrustning finns, exempelvis lamellmatare.