Integritetspolicy

Omfattning och samtycke

Denna Integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Den gäller för samtliga av Kinne Maskinteknik AB’s webbplatser, tjänster och kontakter där det finns en hänvisning till denna Integritetspolicy, oavsett på vilket sätt du får åtkomst till eller använder dem.

I denna Integritetspolicy använder vi begreppet “personuppgifter” för att beskriva information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person.

Genom att acceptera denna Integritetspolicy samtycker du till att vi får samla in, använda, lämna ut och spara dina personuppgifter på de sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy.

Webbplatser från tredje part: Vissa sidor på Kinne Maskinteknik AB’s webbplatser innehåller länkar till webbplatser från tredje part. Dessa webbplatser har egna integritetspolicyer och Kinne Maskinteknik AB är inte ansvarig för deras verksamhet. Användare som skickar information till eller genom dessa tredjepartswebbplatser bör granska integritetspolicyerna för webbplatserna innan några personuppgifter skickas till dem.

Personuppgiftsansvarig

Kinne Maskinteknik AB, Sweden, Förlagsvägen 3, 533 74 Hällekis, Sverige är personuppgiftsansvarig. Kinne Maskinteknik AB är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter och för att tillhandahålla de tjänster som ska tillhandahållas i enlighet med de principer som framgår av denna Integritetspolicy.

Insamling av personuppgifter

Om du genomför ett köp hos oss eller kontaktar oss via mail, telefon, mässor eller via besök så accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter och samtycker till att den informationen kommer att överföras och lagras på våra servrar i Sverige.

Vi lagrar följande typer av information, namn, adress, postnummer, postort, e-postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer,

Information som du lämnar till oss

Vi lagrar sådan information som du uppger på våra webbplatser eller som du lämnar till oss i samband med att du kontaktar oss via mail, telefon, på mässor eller via besök. Detta omfattar:

 • namn, adress, postnummer, postort, land, e-postadress, telefonnummer, mobilnummer.
 • leveransinformation, faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar för köp eller leverans av en produkt samt, om leveranstjänster tillhandahålls genom ett av våra integrerade system, annan relevant leveransinformation (leveransstatus) som sparas av den valda leveranspartnern;
 • information som lämnas i samband med diskussioner i forum, via telefon, chattar, tvistlösning, korrespondens genom våra webbplatser eller korrespondens som skickas till oss.

Användning av personuppgifter

Syftet med uppgifterna är att du ska kunna genomföra ett köp och vi ska kunna ge dig kundservice.

Genom att acceptera denna Integritetspolicy bekräftar du att vi får använda dina personuppgifter för att:

 • förhindra, upptäcka och utreda bedrägerier, säkerhetsincidenter, potentiellt förbjudna eller olagliga aktiviteter.
 • kontakta dig, antingen via e-post, brev eller via telefon för att lösa tvister,  eller för andra ändamål som tillåts enligt lag;
 • jämföra information för att kontrollera riktigheten och verifiera den med tredje man;
 • tillhandahålla dig andra tjänster som du begär och som beskrivs när vi samlar in informationen; och
 • med ditt samtycke rikta marknadsföring till dig genom att skicka marknadsföringsmaterial om Kinne Maskinteknik AB’s produkter.
 • svara på dina önskemål, till exempel för att kontakta dig om en fråga du skickat till vår kundtjänst;

Användning av personuppgifter för marknadsföring

Med ditt samtycke som inhämtats i enlighet med tillämpliga regler och denna Integritetspolicy, så kan vi använda dina personuppgifter för att;

 • informera dig om våra produkter och tjänster;
 • skicka riktad marknadsföring och reklamerbjudanden baserat på dina preferenser;
 • och individanpassa vår service

Vi säljer inte och lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje man för marknadsföringsändamål.

Avsluta vår användning av personuppgifter för marknadsföring

Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss, meddela oss detta via sales@kinnemaskinteknik.com.

Du kan läsa vår Cookie-policy för mer information om hur dessa används på våra webbsidor.

Utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar ut personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter. Sådan information kommer enbart att lämnas ut i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till:

 • Underleverantörer som hjälper oss att bedriva verksamheten (såsom men inte begränsat till kundservice, bedrägeriutredningar, fakturaindrivning, transportföretag och drift av webbplatser).
 • Tillsynsmyndighet, polismyndighet, eller annan behörig tredje man, för att besvara frågor i samband med en brottsutredning eller påstådd olaglig aktivitet eller annan aktivitet som kan medföra ansvar för oss eller dig. I sådant fall kommer vi, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, att lämna ut sådan information som är relevant och nödvändig för utredningen, såsom namn, personnummer, stad, stat eller provins, postadress, telefonnummer, e-postadress, historik för användarnamn, IP-adress, klagomål om bedrägeri samt säljhistorik.
 • Kreditupplysningsföretag till vilka vi kan rapportera information om ditt köp, uteblivna betalningar, eller andra överträdelser av ditt konto som kan framgå i din kreditupplysning i den utsträckning det tillåts enligt lag.
 • Andra företag om vi skulle fusioneras eller bli uppköpa av sådant företag. Om detta skulle inträffa, så kommer vi att kräva att det nya företaget följer denna Integritetspolicy vad gäller behandling av dina personuppgifter. Om dina personuppgifter kommer att användas eller lämnas ut för andra ändamål än vad som anges i denna policy, så kommer vi att informera dig om det och om tillämpligt efterfråga ditt samtycke.

Överföring av personuppgifter

Vi sparar och behandlar dina personuppgifter på våra servrar i Sverige.

Säkerhet och lagring av personuppgifter

Vi använder fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, i förhållande till mängd och känsligheten av personuppgifter, för att förhindra obehörig behandling, inklusive men inte begränsat till obehörig åtkomst, tillägnande och användning av, förlust, radering eller skada på användarens personuppgifter. Några av de säkerhetsåtgärder som vi använder är brandväggar, virusskydd, behörighetskontroller samt fysiskt skydd i form av säkerhetsvalv/kassaskåp.

Radering av uppgifter samt bevarande av personuppgifter

På din begäran och i enlighet med bestämmelserna i detta avsnitt, så kommer vi att så snart som möjligt ta bort dina personuppgifter. Radering av uppgifter kommer att ske i enlighet med tillämplig lag.

Vi kan komma att bevara personuppgifter hänförliga till personer och företag om:

 • vi har ett berättigat affärsintresse och inte är förbjudet enligt lag, såsom att driva in förfallna avgifter, hantera tvistlösning eller
 • vi är skyldiga att behålla personuppgifterna för att uppfylla rättsliga skyldigheter såsom efterlevnad av lokal lagstiftning, bedrägeri- och penningtvättsbekämpning, eller för att vidta andra åtgärder som tillåts enligt lag.

Under sådana omständigheter kommer personuppgifterna att hanteras på ett säkert sätt och endast så länge det är nödvändigt.

Dina rättigheter

Med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EES, har du vissa rättigheter avseende dina personuppgifter. Du har rätt till tillgång, rättelse, begränsning, invändning, radering och dataportabilitet. Vänligen kontakta oss om du vill utöva någon av dessa rättigheter. Om du vill begära tillgång till alla personuppgifter som vi har om dig, observera att godkänd fotolegitimation kommer att krävas för att bevisa din identitet.

Kontakta oss

Du kan kontakta oss online när som helst. Om frågor inte besvaras online, så kan du skriva till oss: Kinne Maskinteknik AB, Förlagsvägen 3, 533 74 Hällekis, Sverige.

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina frågor har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.